Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, en hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Algemene voorwaarden:

 1. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst.
 3. De koper erkent dat doordat de goederen met de hand gemaakt werden, dat er in de goederen mogelijks oneffenheden kunnen voorkomen. Dit is voor de koper geen reden om de koopovereenkomst te verbreken of om prijsverminderingen te bekomen.
 4. De offertes die in de winkel gemaakt worden van Het Naaiateliertje CommV aan de hand van door de klant meegebrachte maten zijn voorlopige offertes. De opmeting door onze eigen opmetingsdienst is steeds met interieuradvies op maat kostprijs 150€ inbegrepen bij uw bestelling voor raamdecoratie, enkel de maten die deze opmeter genomen heeft zijn definitief en bepalen de definitieve prijsofferte. Deze wordt steeds doorgebeld of gemaild naar de klant zodat zij hiervan op de hoogte zijn en dit kunnen bevestigen. Offertes blijven steeds 30 dagen geldig.
 5. de raamdecoratie wordt door onze eigen opmeetdienst bij u ter plaatse opgemeten, hier dient ten allen tijde iemand ter plaatse te zijn om te wijzen op eventuele moeilijkheden of opmerkingen van uw gebouw. Bij afsluiting van de opmeting krijgt de klant de kans de metingen te controleren en eventueel te betwisten. Als later de afmetingen van uw gebouw nog aangepast worden (bijvoorbeeld bij renovatiewerken aan de ramen) kan Het Naaiateliertje CommV hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Deze opmeetdienst is steeds betalend , enkel wanneer uw bestelling toch niet door kan/mag gaan wordt hier 150€ inclusief BTW voor in rekening gebracht.
 6. Onze plaasters en opmeters gaan steeds uiterst voorzichtig te werk om uw raamdecoratie deskundig op te hangen. In sommige gevallen kan er toch schade aan uw pleisterwerken, schilderwerken, wandbekledingen,… komen. Indien dit het geval is kan Het Naaiateliertje CommV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 7. Klachten betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname. Schadeclaims moeten steeds met de originele aankoopdocumenten, offertes of andere documenten die de omvang van de schade bewijzen, gestaafd worden. Er kan door Het Naaiateliertje CommV een onafhankelijk expert worden ingeschakeld om de omvang van de schade te staven. Het Naaiateliertje CommV kan verkiezen om zelf een hersteller aan te stellen om de schade op gelijkaardige wijze zoals de voorgaande situatie te herstellen.
 8. Er wordt steeds 30% voorschot gevraagd (tenzij anders afgesproken) alvorens er goederen besteld worden. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 9. Wanneer er diensten in rekening gebracht worden, zijn de betalingen naargelang de vordering van de werken zoals afgesproken met de klant.
 10. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen of geleverde prestaties.
 11. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest. Dit zal vermeerderd worden met een contractuele interest van 10% . Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 100 euro.
 12. Bij niet betaling van de factuur, behoudt de verkoper zich het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 13. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de koper de bestelling annuleert, is de verkoper gerechtigd de gevraagde voorschotten te behouden, indien er nog geen voorschot werd ontvangen maar wel al kosten werden gemaakt door Het Naaiateliertje CommV , wordt een schadevergoeding voor Het Naaiateliertje CommV gevraagd dat de gemaakte onkosten dekt. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper .
 14. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 15. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
 16. De verkoper behoudt zich tevens het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper zich het recht om de goederen terug te nemen.
 17. De koper kan aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid van niet na gekomen afspraken om verder regeling van bestelling op te volgen of af te ronden na veranderingen of oplossingen voor raamdecoratie i.v.m.  met verbouwing of correctie van gebouwen en niet te melden aan Het naaiateliertje CommV . Na mondelinge of telefonische afspraak .
 18. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
 19. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats van de verkoper gebracht worden.